ขั้นตอนการให้บริการ

ก้าวเป็นผู้นำ

ซ่อมแซม

ตรวจเช็ค

ทีมงานคุณภาพ

1. ทางบริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด จะรับ-ส่ง ชิ้นงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 
2. หลังจากรับชิ้นงานมาแล้ว บริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด จะใช้เวลาตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้นของชิ้นงาน ภายในระยะเวลา
1-2 วันและในกรณีที่ต้องสั้งอะไหล่พิเศษ เพื่อมาทดสอบอาการเสียอาจต้องใช้เวลา ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อเสนอราคางานซ่อมชิ้นงานนั้น ซึ่งทาง บริษัท
พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 3 วัน
 
3. เมื่อเสนอราคาแล้ว และลูกค้าตกลงซ่อมชิ้นงานนั้น ให้ลูกค้าส่งเอกสารยืนยันการซ่อมกลับมาให้ บริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด
จะดำเนินการซ่อมให้เสร็จและส่งคืนชิ้นงานนั้นภายใน 3 วัน
 
4. หลังการซ่อมเสร็จแล้ว ทาง บริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งคืนเพื่อทอสอบชิ้นงานและทางลูกค้าจะต้องทดอสอบชิ้นงาน
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับชิ้นงาน หากไม่มีการปรับปรุงใดๆ ทาง บริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด 
ถือว่าชิ้นงานนั้นผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว
 
5. ในกรณีที่ทดสอบชิ้นงานแล้วไม่ผ่าน ให้ลูกค้าดำเนินการแจ้ง บริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด ทราบภายใน 7 วัน เพื่อที่เราจะได้
ดำเนินการแก้ไขให้ทันที
 
6. ทาง บริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันชิ้นงาน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (อาการเดิม)หลังจากที่ชิ้นงานนั้นผ่านการทดสอบ
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ชิ้นงานนั้นเสียในระยะเวลารับประกัน ทาง บริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทสไทย) จำกัด  ไม่รับผิดชอบอาการเสียอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน รายการซ่อมตั้งแต่แรก
 
7. กรณีที่ซ่อมไม่ได้ทาง บริษัท พี.เอส.แมชชีน ซัพพลาย (ประเทสไทย) จำกัด ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สินค้ามาตรฐานสากล

สินค้ามีคุณภาพตามาตรฐานโรงงานสากล

ทีมช่างผู้ชำนาญการ

ทีมช่างมีความรู้ ความชำนาญในการซ่อมแซมและตรวจเช็ค

เอาใจใส่ลูกค้า

เอาใจใส่บริการลูกค้าเท่าเทียมกันทุกระดับ